BOWL THAI, GARDENA, CA

1/1
2013-10-01 14.13.56.jpg
2013-10-01 14.13.56.jpg